Mõisted

Laenuandja - BestCredit OÜ, registrikood 12213861; aadress Tallinn, Tartu mnt. 25-21, 10117; e-post info@bestcredit.ee, telefon +372 6789000.

Laenutaotleja - isik, kes on esitanud Laenuandjale Laenutaotluse.

Laenusaaja - isik, kelle Laenutaotlus on saanud positiivse Laenuandmise otsuse ning kellega on sõlmitud Leping.

EURIBOR (European Interbank Offered Rate) – on intressimäär, millega kõrge reitinguga pank on nõus laenama raha eurodes teisele kõrge reitinguga pangale ning mida arvutatakse iga päev pankadevaheliste hoiuste puhul kuuekuulise tähtajaga.

Graafik - Lepingu tingimuste kohaselt koostatud Laenu tagastamise ja intresside tasumise annuiteetgraafik. Graafikus on esitatud osamaksete hulk, summad ja tasumise tähtajad. Graafik on Lepingu lahutamatu lisa.

Intress - Laenusaaja poolt Laenuandjale makstav tasu Laenu kasutamise eest. Intressimäär võib olla nii fikseeritud kui ka muutuv. Fikseeritud intressiga laenu korral lepivad laenusaaja ja laenuandja pikemaks ajaks kokku lõpliku intressi näiteks viieks aastaks. Intressi fikseerimisega kaitseb laenuvõtja ennast võimaliku intressitõusu eest. Muutuva intressiga laenu korral koosneb intress üldjuhul kahest komponendist: ajas muutuvast euriborist ning laenusaaja ja laenuandja vahel kokkulepitud fikseeritud intressimäärast.

Koduleht - on internetis aadressil www.bestcredit.ee asuv Laenuandja veebileht ning Laenuandja teenustega seotud asjaajamist toetav keskkond.

Krediidi brutosumma – kõigi krediidisaaja poolt krediidi tagasimaksmiseks ning intressi ja muude kulude tasumiseks tehtavate maksete kogusumma.

Krediidisumma – lepingus sätestatud tingimustel krediidiandja poolt krediidisaaja kasutusse antav rahasumma.

Krediidi kulukuse määr – protsentides krediidi netosummast avaldatav krediidisaajale aastas langev lepingust tulenevate kulude koormus eeldusel, et leping kehtib kokkulepitud tähtaja jooksul.

Käendaja – isik, kes vastutab Laenuandja ees Laenusaaja kohustuste täitmise eest ning kes on sõlminud krediidiandjaga vastava käenduslepingu.

Laenutaotlus - Laenutaotleja tahteavaldus Lepingu sõlmimiseks, mille Laenutaotleja edastab Laenuandjale sidevahendite kaudu (Kodulehe kaudu) või kirjalikus vormis ning mis on Laenuandja poolt aktsepteerituna Lepingu lahutamatuks lisaks.

Leping – krediidiandja ja krediidisaaja vahel sidevahendite kaudu (Kodulehe kaudu) või kirjalikus vormis sõlmitud krediidileping, sealhulgas selle põhitingimused, üldtingimused, maksegraafik ja muud võimalikud lisad.

Lepingu sõlmimise tasu – krediidisaaja tasu krediidiandjale lepingu sõlmimise ja krediidisumma väljastamisega seotud toimingute eest.

Lepingupool või -pooled - on Laenuandja ja Laenusaaja koos või eraldi.

Lisalaen - Lisateenus, mille raames Laenuandja pakub Laenusaajale täiendava Laenu saamise võimalust.

Lisateenus - Maksepuhkus, Refinantseerimine, Lisalaen ning muud võimalikud Laenu kasutamisega seotud täiendavad võimalused Laenusaajale.

Pikendamine - Lisateenus, mis võimaldab Laenusaajale kasutada Laenu pikendatud tähtaja jooksul (maksepuhkus).

Refinantseerimine - Lisateenus, mis võimaldab Laenusaajale muuta Laenu perioodi või Laenu osamakse suurust.

Tagatise omanik – krediidisaaja või kolmas isik, kes on sõlminud krediidiandjaga lepingust tulenevate nõuete tagamiseks hüpoteegi seadmise lepingu, mootorsõiduki käsipandi seadmise kokkulepe või mootorsõiduki võõrandamise kokkulepe.

Tagatisleping – krediidiandja ja krediidisaaja ja/või tagatise omaniku vahel sõlmitud notariaalne hüpoteegi seadmise leping; krediidiandja ja käendaja vahel sõlmitud käendusleping; krediidiandja ja krediidisaaja ja/või tagatise omaniku vahel sõlmitud mootorsõiduki käsipandi seadmise kokkulepe; krediidiandja ja krediidisaaja ja/või tagatise omaniku vahel sõlmitud mootorsõiduki võõrandamise kokkulepe.

Tarbija – isik, kes on sõlminud krediidiandjaga lepingu väljaspool olemasolevat majandus- või kutsetegevust ning kellega sõlmitud lepingule kohalduvad võlaõigusseaduse kohaselt tarbijakrediidi lepingu sätted.